22. máj 2023

Kumulácia neodkladných opatrení upravujúcich styk s dieťaťom počas bežného roka a v čase školských prázdnin

V našej advokátskej praxi sa veľmi často stretávame so situáciami, kedy je stretávanie rodiča s dieťaťom upravený rôznymi neodkladnými opatreniami predovšetkým na obdobie bežného roka a zároveň na čas jednotlivých školských prázdnin dieťaťa. Nakoľko je táto úprava častým zdrojom konfliktov medzi samotnými rodičmi, v nasledujúcom článku Vám prinášame odpoveď na otázku, ako sa vysporiadať s kumuláciou neodkladných opatrení a ktorou úpravou sa má rodič počas prázdnin riadiť.

V prípade, že spolu rodičia nežijú a nedohodnú sa na úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, môže o úprave rozhodnúť aj bez návrhu súd, najmä určiť do koho starostlivosti bude dieťaťa zverené v rámci konania o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Od podania návrhu resp. od vydania uznesenia o začatí konania môže uplynúť dlhší čas. V prípade, že je potrebné bezodkladne upraviť pomery nakoľko sú záujmy, starostlivosť, výchova, výživa či dokonca zdravie alebo život maloletého dieťaťa vážne ohrozené danú vec je možné riešiť nariadením neodkladného opatrenia s cieľom ochrany práv dieťaťa. Vo veci starostlivosti súdu o maloletých ide o dočasné a provizórne riešenie pre maloleté dieťa, ktoré platí do skončenia konania vo veci samej. Zverením dieťaťa jednému rodičovi, vzniká druhému rodičovi, ktorý dieťa nemá vo svojej osobnej starostlivosti právo styku s dieťaťom. Ide o špeciálnu zložku rodičovských práv a povinností a obojstranné právo rodiča a dieťaťa. Pokiaľ bolo dieťa neodkladným opatrením zverené do starostlivosti jedného z rodičov a rodičia sa na styku nedohodnú, druhý rodič môže požiadať poručenský súd o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým mu do skončenia konania vo veci samej zabezpečí garanciu styku s maloletým dieťaťom.

V rámci takejto dočasnej úpravy styku rodiča s maloletým dieťaťom prostredníctvom neodkladného opatrenia je potrebné dôsledne rozlišovať styk s dieťaťom počas bežného roka a styk s dieťaťom v čase školských prázdnin, v prípade že oň oprávnený rodič požiada. Školské prázdniny sú dovolenkovým obdobím, časom relaxu, oddychu a predovšetkým trávenia času s deťmi. Pokiaľ sa rodičia dieťaťa odlúčili, je obvyklé, že každý z rodičov trávi čas s dieťaťom osamote. Tiež je prirodzené, že sa jedná o obdobie cestovania a trávenia času aj mimo územia republiky. Na základe uvedeného je v tomto smere rozhodovacia prax poručenských súdov jednotná a styk rodiča s maloletým dieťaťom počas školských prázdnin (v prípade, že oň oprávnený rodič požiada) upravujú samostatným neodkladným opatrením.

Takáto úprava je v porovnaní so stykom rodiča počas bežného roka podstatne širšia, je vymedzená presne určeným časovým obdobím zohľadňujúcim termíny školských prázdnin určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ako „MŠ SR“) a zverejnených na jeho webovom sídle a reflektuje na súvislý, dlhší voľný čas maloletého dieťaťa. V prípade, že súd na návrh oprávneného určí styk rodiča s maloletým dieťaťom na čas školských prázdnin, vzťahuje sa táto osobitná úprava na celý termín daných prázdnin zverejnený MŠ SR namiesto uplatňovania neodkladného opatrenia na bežný rok. Napríklad podľa oficiálne zverejnených informácii MŠ SR termín letných školských prázdnin v školskom roku 2017/2018 bol určený v čase od 2.7.2018 – 31.08.2018. Letné školské prázdniny trvali až do 31.08.2018 do 23.59 hod. a počas tohto obdobia platila na styk rodiča s maloletým dieťaťom úprava podľa neodkladného opatrenia na prázdninový styk. Až následne odo dňa 1.9.2018 sa obnovila vykonateľnosť neodkladného opatrenia upravujúceho styk rodiča s maloletým počas bežného roka.

Interpretácie rodičov či právnych zástupcov rodičov, podľa ktorých sa neodkladné opatrenie vydané na bežný rok a neodkladné opatrenie vydané na prázdniny uplatňujú v kumulácií nemá zákonnú ani logickú oporu. V opačnom prípade by bol rodič, ktorý má dieťa so svojej starostlivosti znevýhodnený voči rodičovi, ktorému je určený styk s dieťaťom, čo sa celkom zrejme prieči podstate tejto úpravy.

Pokiaľ žijete oddelene a neviete sa s druhým rodičom dohodnúť na stretávaní s Vašim dieťaťom počas nadchádzajúcich Vianočných prázdnin, naša advokátska kancelária Vám rada pripraví návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a poskytne komplexné práve poradenstvo v rodinnoprávnej veci.