19. apríl 2023

Zapretie otcovstva

V jednom z predchádzajúcich článkov sme venovali pozornosť spôsobu určenia otcovstva, toto však možno v odôvodnených prípadoch nielen určiť, ale aj zaprieť. V reálnom živote sa neraz stáva, že má dieťa v rodnom liste zapísaného ako otca muža, ktorý nie je biologickým otcom dieťaťa a nemali by mu tak prislúchať ani žiadne oprávnenia či povinnosti k dieťaťu.

K zapísaniu cudzej osoby ako otca dieťaťa do rodného listu môže dôjsť v dôsledku viacerých skutočností. V prvom rade môže byť muž zapísaný ako otec dieťaťa v rodnom liste, ak sa toto narodilo v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzatvorenia manželstva a trojstým dňom odo dňa jeho zániku alebo vyhlásenia za neplatné. V ďalšom rade môže byť muž zapísaný do rodného listu dieťaťa na základe súhlasného vyhlásenia rodičov učineného pred príslušným matričným úradom. V tomto prípade matričný úrad neskúma či je muž skutočne biologickým otcom dieťaťa, ale výlučne odobruje vôľu „rodičov“ byť legitímnymi zástupcami dieťaťa.

Manžel môže podať návrh na zapretie otcovstva na súde do troch rokov odo dňa, kedy sa dozvedel o tom, že nie je biologickým otcom dieťaťa. Manžel v tomto návrhu musí uviesť aj presné dôvody na základe, ktorých dospel k takémuto záveru a ktoré vylučujú možnosť, že by bol skutočným otcom dieťaťa. Ak by sa dieťa narodilo pred stoosemdesiatym dňom od uzatvorenia manželstva postačuje jednoduché vyhlásenie manžela o tom, že nie je otcom dieťaťa. Jednoduché vyhlásenie manžela nebude stačiť, ak v čase uzatvorenia manželstva vedel o tom, že je jeho snúbenica tehotná, resp. súložil s matkou dieťaťa už v čase rozhodnom pre počatie dieťaťa. Návrh na zapretie otcovstva môže manžel smerovať tak proti matke, ako aj proti dieťaťu. V zmysle zákona o rodine môže návrh na zapretie otcovstva podať aj samotná matka a to do troch rokov od narodenia dieťaťa.

Výnimočným prípadom je situácia, kedy sa dieťa narodí vo vyššie uvedenom čase, no na základe zákroku asistovanej reprodukcie. V tomto prípade nie je možné otcovstvo manželom matky zaprieť. Zakotvením tohto pravidla v zákone o rodine mal zákonodarca v úmysle chrániť maloleté dieťa a zabezpečiť mu istotu a právo na oboch rodičov po jeho narodení.

Ak bolo otcovstvo k dieťaťu určené súhlasným vyhlásením rodičov môže podať návrh na súd tak otec ako aj matka dieťaťa. Muž má možnosť iniciovať toto konanie do troch rokov odo dňa jeho určenia s tým, že táto lehota sa neskončí skôr ako dieťa dovŕši tretí rok veku života.

V poslednom rade smie návrh na súd podať aj samotné dieťa. Takáto situácia nastáva v prípade, že rodičom uplynula zákonná lehota na podanie návrhu a tak je súdu umožnené rozhodnúť o prípustnosti návrhu na zapretie otcovstva na základe podnetu dieťaťa. Dieťa je potom v súdnom konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom. Ak súd rozhodne o prípustnosti tohto konania a teda určí, že je toto konanie v záujme dieťaťa, má dieťa možnosť podať na príslušný súd návrh ihneď po právoplatnosti rozhodnutia o prípustnosti konania o zapretí otcovstva.

Pokiaľ máte podobný problém, naša advokátska kancelária Vám pripraví návrh na určenie otcovstva alebo Vám poradí ako postupovať v prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením či naopak ako postupovať v prípade zapretia otcovstva a rada Vám poskytne komplexné práve poradenstvo v rodinnoprávnej veci.