Jazykové znalosti:

slovenský, anglický

JUDr. Andrej Gara

JUDr. Andrej Gara studoval na Právnické fakultě Univerzity Komenského, kterou úspěšně ukončil v lednu 1998. Po ukončení studia pracoval jako advokátní koncipient v bratislavské advokátní kanceláři. Během tohoto období se věnoval především občanskému a obchodnímu právu, pracovně-právním vztahům, ochraně osobnosti, právům poškozených dopravními nehodami a protiprávním konáním třetích osob, procesnímu zastupování klientů v řízení před soudem a v rízení před správními orgány. V roce 2002 úspěšně absolvoval advokátní zkoušky, přičemž následně byl zapsán do seznamu advokátů Slovenské advokátní komory. V současnosti aktivně spolupracuje s advokátní kanceláří z České republiky a z Maďarska. Ve své praxi se specializuje na občanské právo, především na všechny sféry ochrany osobnosti, na práva poškozených dopravními nehodami a protiprávním jednáním třetích osob, na občanské závazkové právo, na uplatňování práv a nároků vyplývajících z odpovědnosti za škodu v občanskoprávních vztazích, dále se specializuje na oblast obchodního práva, na směnkové právo, právo obchodních společností, akvizice obchodních společností, likvidace a transformace obchodních společností, konkurzní právo, obchodně-závazkové právo, vymáhání pohledávek, uplatňování nároků vyplývajících z odpovědnosti za škodu a další. Kromě již uvedených odvětví práva se věnuje i občanskému soudnímu řízení – zastupuje klienty v řízení před soudem, ať už při uplatnění práv a oprávněných zájmů klienta prostřednictvím soudu, nebo zastupuje klienty při žalobách, které jsou proti nim vedené soudní cestou.