Commercial law ikona

Commercial law

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Právne poradenstvo pri zakladaní živnosti
 • Zmeny v obchodnom registri alebo živnostenskom registri
 • Právna pomoc a poradenstvo klientom pri uzatváraní obchodných kontraktov
 • Vypracovávanie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv a dohôd
 • Vypracovávanie a pripomienkovanie manažérskych zmlúv upravujúcich práva a povinnosti konateľov a manažérov a ich odmeňovanie
 • Zastupovanie klientov v konkurzných konaniach
 • Reštrukturalizácia spoločností
 • Riadený bankrot fyzických osôb
 • Zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch v súdnych alebo rozhodcovských konaniach
 • Ochrana hospodárskej súťaže
 • Zmenkové právo
 • Vymáhanie pohľadávok (upomínancie konanie)
 • Právne poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov spoločností a pre spoločnosti v platobnej neschopnosti
 • Zastupovanie veriteľov v konkurzných a likvidačných konaniach a pri reštrukturalizácií dlžníkov
 • Právna koordinácia podnikateľských činností klientov
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.