Jazykové znalosti:

slovenský, anglický

JUDr. Andrej Gara

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského úspešne ukončil v januári 1998. Po škole získaval skúsenosti ako advokátsky koncipient. V roku 2002 úspešne absolvoval advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Z bohatého spektra skúseností a zastupovania klientov možno vyzdvihnúť zastupovanie rodičov v návratovom konaní pred súdom, ochranu práv detí a oblasti nezákonných cezhraničných adopcií a zastupovanie v tejto oblasti práva pred dotknutými orgánmi či už sú to súdy CIPC, ÚPSVaR atď. Špeciálnou kategóriou sú práva poškodených dopravnými nehodami a protiprávnym konaním tretích osôb, ako aj uplatňovanie práv a nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu v občianskoprávnych vzťahoch. Nechýbajú skúsenosti z oblasti obchodného a zmenkového práva, akvizície, likvidácie a transformácie obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok ako aj uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu a ďalšie. Venuje sa tiež občianskemu súdnemu konaniu – zastupovaniu klientov v konaní pred súdom, či už pri uplatnení práv a oprávnených záujmov klienta prostredníctvom súdu, alebo zastupuje klientov pri žalobách, ktoré sú proti nim vedené súdnou cestou.