Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Občiansky zákonník rozlišuje podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov obaja vlastnia celý majetok (1/1) bez konkrétnych podielov, obmedzených len právom druhého spoluvlastníka.

Bezpodielové spoluvlastníctvo môže existovať iba medzi manželmi a vzniká zo zákona, obvykle pri uzatvorení manželstva a končí jeho zánikom. Spoločný majetok získaný počas manželstva patrí obom manželom.

Nie všetko však do bezpodielového spoluvlastníctva patrí. Vylúčené sú veci získané dedičstvom alebo darom, veci pre osobnú potrebu alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a majetok reštituovaný jednému z manželov.

Manželia si však môžu dohodnúť rozšírenie alebo zúženie tohto rozsahu, čo môže zahrnúť napríklad dedičstvo a dary, alebo vylúčiť majetok, ktorý by doň inak patril.

Nakladanie s vecami patriacimi do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Obaja manželia majú právo užívať veci v bezpodielovom spoluvlastníctve a delia sa o náklady na ich udržiavanie. Spôsob užívania a rozdelenia nákladov závisí od charakteru majetku a dohody manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo rozlišuje "bežné záležitosti" a "ostatné veci". Bežné záležitosti sú bežné nákupy a služby potrebné pre domácnosť. "Ostatné veci" sú všetko mimo bežných záležitostí a na manipuláciu s nimi je potrebný súhlas oboch manželov.

Ak je takýto právny úkon vykonaný bez súhlasu druhého manžela, môže byť považovaný za neplatný. Neplatnosť je možné uplatniť do troch rokov. Toto sa týka aj prípadov, keď je spoločná nehnuteľnosť prevedená bez súhlasu druhého manžela.

Dlhy v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Manželia môžu mať spoločné dlhy, za ktoré sú obaja zodpovední, alebo samostatné dlhy len jedného z nich. Druhý manžel nie je osobne zodpovedný za samostatný dlh partnera, ale dlžníkov veriteľ môže uspokojiť pohľadávku z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Často sa deje, keď sa dlh nemôže splatiť zo samostatného majetku dlžníka. V takom prípade môže nezadlžený manžel navrhnúť súdu zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva. Potom by sa prípadné vymáhanie dlhu smerovalo len k majetku dlžníka.

To je dôvod, prečo je bežné, že manželky podnikateľov často prepisujú na seba domy a iný majetok.

Služby v občianskom práve

  • Zastupovanie klientov v občianskoprávnych súdnych konaniach
  • Zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy
  • Mimosúdne riešenia sporov
  • Občianske právo procesné
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.