Nárok na výživné rozvedenej manželky

Vyživovacie povinnosti medzi súčasnými a bývalými manželmi sú oddelené podľa §71 a §72 Zákona o rodine a majú rozdielne podmienky a určovanie rozsahu.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Manželia si sú vzájomne povinní zabezpečiť rovnakú životnú úroveň, trvajúcu od uzavretia manželstva až po jeho rozvod. Ak jeden manžel neprispieva na spoločné výdavky alebo neplní vyživovaciu povinnosť, vzniká nerovnováha v ich životnej úrovni. Ak sa na jej vyrovnaní nevedia dohodnúť, môže sa ktokoľvek z manželov obrátiť na súd, ktorý určí výšku výživného tak, aby vyrovnal túto nerovnováhu. Súd berie do úvahy aj schopnosti a možnosti oboch manželov.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Príspevok na výživu rozvedeného manžela sa uplatňuje po rozvode a je určený pre toho manžela, ktorý nie je schopný sa sám živiť. Výška príspevku je obmedzená na pokrytie primeraných výdavkov a nemá za cieľ udržať pôvodnú životnú úroveň. Rozvedený manžel má právo na určenie výživného na súde, ak splní určené zákonné podmienky. Táto povinnosť trvá maximálne päť rokov po rozvode a môže byť predĺžená len v prípade manžela, ktorý nie je schopný sa živiť sám. Právo na príspevok zanikne, ak rozvedený manžel uzavrie nové manželstvo.

Pre obe formy vyživovacej povinnosti platí, že súd rozhoduje len na základe podaného návrhu a určuje výživné najskôr od dátumu tohto podania. Oba nároky nie je možné riešiť v jednom konaní, pretože sú samostatné.

Pred podaním návrhu na súd

Pred podaním návrhu na súde odporúčame dohodnúť s manželom alebo bývalým manželom výšku a termíny splácania výživného. Písomná dohoda môže predísť zbytočným časovým oneskoreniam. Ak sa nedohodnete, podajte návrh na súd.

Postup súdu pri určení výživného

Po prijatí návrhu súd usporiada ústne pojednávanie, kde vypočuje obe strany a zhodnotí potrebné dôkazy, ako sú príjmy, majetkové pomery, schopnosti a výdavky účastníkov.

Na základe týchto údajov súd vydá rozsudok, ktorý sa doručí obom stranám a je možné sa proti nemu odvolať. Doporučujeme na doručený rozsudok vyznačiť doložku o právoplatnosti a vykonateľnosti, ktoré vám poskytnú v informačnom centre príslušného súdu.

Služby v občianskom práve

Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.