Občanské právo ikona

Občanské právo

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy.

 • Spisovanie listín o právnych úkonoch
 • Vysporiadavanie majetkových vzťahov
 • Zastupovanie klientov pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Mimosúdne vysporiadavanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Pozemkové právo, úprava práv k nehnuteľnostiam
 • Právna pomoc pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
 • Autorizácia zmlúv o prevodoch nehnuteľností
 • Správa majetku klientov
 • Vypracovávanie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv, dohôd a jednostranných právnych úkonov
 • Zastupovanie klientov v občianskoprávnych súdnych konaniach
 • Zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • Mimosúdne riešenia sporov
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Osobný bankrot
 • Ochrana osobnosti
 • Uplatňovanie nárokov poškodených trestnými činmi alebo iným protiprávnym konaním
 • Dedičské právo a zastupovanie klientov v dedičských konaniach
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Riešenie susedských sporov
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.