Služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva, poskytujeme právne konzultácie a právne zastupovanie pred súdom ako aj pred orgánmi štátnej správy. Prvú konzultáciu, ktorá obsahuje identifikovanie druhu právnej pomocu ako aj informáciu o rozsahu služby a predpokladanej cene služby, poskytuje AK GKG bezplatne.

Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt
Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.

Ceny
služeb

První porada s advokátem, během níž klient předestře své požadavky a svůj právní problém a při které se advokát s klientem dohodne na další spolupráci, je v naší advokátní kanceláři poskytována bezplatně.

Odměna advokáta je vždy stanovena na základě vzájemné dohody mezi advokátem a klientem, která vždy předchází začátku poskytování právních služeb. V případě, že odměna advokáta není stanovena vzájemnou dohodou mezi advokátem a klientem, na určení odměny advokáta se použijí ustanovení výše uvedené vyhlášky o tarifní odměně.

Advokát má vedle nároku na odměnu nárok na náhradu hotových výdajů účelně a prokazatelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb, zejména na soudní poplatky a jiné poplatky, cestovní a telekomunikační výdaje a výdaje za znalecké posudky a odpisy, jakož i náhradu za ztrátu času stráveného cestou do a z místa, které není sídlem advokáta. Advokát při závěrečném vyúčtování předloží klientovi jejich specifikaci.

V smluvně sjednané odměně advokáta je však zahrnuta i náhrada výdajů na místní telekomunikační výdaje, místní přepravné a administrativní výdaje advokáta, vykonávané v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi.

Advokát v souladu se zákonem č. 586/2003 Z.z. o advokacii v průběhu poskytování právní služby informuje klienta o výši odměny za úkon právní služby ještě před zahájením tohoto úkonu.