Jazykové znalosti:

slovenský, anglický, nemecký

Mgr. Miroslav Staník

Mgr. Miroslav Staník získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 2011.

Miroslav po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobil na pozícii advokátskeho koncipienta v jednej z prestížnych bratislavských advokátskych kancelárií. V roku 2015 úspešne absolvoval advokátske skúšky, pričom následne bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Po absolvovaní koncipientskej praxe začal pôsobiť ako spolupracujúci advokát v advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Garu.

Miroslav sa v rámci svojej praxe venuje rôznym oblastiam práva a to napríklad obchodnému právu, občianskemu právu, právu obchodných spoločností, zmluvnému právu, právnemu auditu obchodných spoločností, právu nehnuteľností, rodinnému právo, správnemu právu, právu na ochranu osobnosti, problematike ochrany osobných údajov a sporovej agende. Miroslav pomáha klientom pri zastupovaní v konaniach pred súdmi pri aktívnych aj pasívnych sporoch.