Rozvod manželstva

Ako správne zvládnuť proces rozvodu, čo to obnáša a na čo sa sústrediť?

Nie každé manželstvo je šťastné a niektoré z nich končia rozvodovými konaniami. Ako prejsť týmto zložitým procesom, koľko to môže stáť a ako dosiahnuť dohodu, ktorá bude pre vás výhodná?

Proces rozvodu

Dôvody na rozvod sú posudzované súdom na individuálnej báze. Zákon o rodine uvádza, že manželstvo môže byť rozvedené na žiadosť jedného z manželov, ak sú vzťahy medzi nimi trvalo a vážne narušené a nemôžu byť obnovené.

Súhlas obidvoch manželov na rozvod nie je nutný, ale môže skrátiť časový rámec procesu. Ak manželia nesúhlasia, súd podrobne preskúma dôvody pre rozvod, hovorí právnik Andrej Gara.

Súd tiež hodnotí plnenie manželských povinností, vrátane spoločného života, vzájomnej pomoci a vernosti. Dôležité sú aj aspekty ako vytváranie zdravého rodinného prostredia, starostlivosť o rodinu a rovné využitie času a majetku manželov, dodáva Gara.

Podanie žiadosti o rozvod

Podľa Civilného mimosporového poriadku (paragraf 92), žiadosť o rozvod sa podáva na súde, kde manželia naposledy spolu žili, za predpokladu, že aspoň jeden z nich tam stále býva. Ak tam žiadny z manželov nežije, žiadosť sa podáva na súde podľa bydliska partnera.

Príklad: Ak manželia žili v Bratislave, ale manžel sa vrátil do Žiliny a chce sa rozviesť, žiadosť musí podať v Bratislave, kde manželka stále žije. Ak by manželka odišla do Banskej Bystrice, žiadosť sa podáva tam.

Žiadosť o rozvod by mala obsahovať:

 • Osobné údaje oboch manželov (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť),
 • Doklady a listiny (sobášny a rodné listy detí, potvrdenie o poslednom bydlisku, majetkové pomery),
 • Informácie o manželstve a dôvodoch na rozvod, vrátane plánovanej starostlivosti o neplnoleté deti.
 • Žiadosť môže byť doručená osobne, poštou alebo elektronicky, v dvoch kópiách (tri, ak máte maloleté deti). Súdny poplatok je 66 EUR (33 EUR pri elektronickom podaní).

Dĺžka trvania rozvodového procesu

Rozvodový proces začína vypočutím obidvoch manželov súdom. Trvanie procesu závisí od ochoty manželov dosiahnuť dohodu. Prvé pojednávanie môže nastať niekoľko týždňov až mesiacov po podaní návrhu. Súd posudzuje nielen dôvody strán, ale aj celkový kontext rozvodu. To môže ovplyvniť, kto zaplatí náklady spojené s rozvodom a ako sa rozdelí majetok či určí výživné.

Nezáleží na tom, ktorý z manželov podal návrh na rozvod. Súd hodnotí stav manželských vzťahov, nie iniciatívu rozvodu.

Rozvod s maloletými deťmi

Rozvod v prípade maloletých detí je hodnotený prísnejšie. Súd musí brať do úvahy záujem detí a proces trvá zvyčajne dlhšie. Po podaní žiadosti o rozvod, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí deťom kolízneho opatrovníka, ktorý zastupuje práva detí v konaní, najmä ak nemôžu byť zastupované zákonnými zástupcami alebo ak nastane konflikt medzi rodičmi a deťmi.

Je možný rozvod dohodou?

Na Slovensku "rozvod dohodou" neexistuje - manželstvo môže ukončiť iba súd. Manželia sa však môžu dohodnúť na podmienkach rozvodu, vrátane rozdelenia majetku a starostlivosti o deti. Súd podporuje rodičovskú dohodu, ale musí overiť, či je v najlepšom záujme dieťaťa.

Dohoda pri rozvode prináša výhody. Ak sa manželia dohodnú, súd nemusí podrobne skúmať rozvrat manželstva, čo skráti trvanie konania. Ak medzi manželmi neexistujú rozpory, proces bude efektívnejší a lacnejší.

Služby v rodinnom práve

 • Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • Právne poradenstvo pri striedavej výchove
 • Zastupovanie klientov v rozvodových konaniach
 • Zmena priezviska po rozvode
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom /zverenie maloletého do osobnej starostlivosti, výživné, styk s maloletým atď./
 • Spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd
 • Striedavá starostlivosť
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.