Zákon o advokácii č. 586/2003 Z.z. stiahnuť tu

Vyhláška o odmenách advokátov č. 655/2004 Z.z. stiahnuť tu

Advokátsky poriadok stiahnuť tu

Civilný mimosporový poriadok

Brusel I

Brusel II

Dohovor o právach dieťaťa

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111&from=SK