Čo vybaviť po narodení dieťaťa?

Prírastok do rodiny je spojený nielen s obrovskou radosťou a očakávaniami, ale aj s mnohými právnymi povinnosťami, v ktorých sa je častokrát najmä pre prvorodičov ťažké v zhone povinností okolo bábätka zorientovať. Čo od rodičov vyžadujú zákony a na čo v súvislosti s narodením dieťaťa nezabudnúť sme pre Vás prehľadne zosumarizovali.

1. Zamestnanie

Pokiaľ je žena zamestnaná v pracovnoprávnom pomere podľa Zákonníka práce po skončení materskej dovolenky, na ktorú žena nastupuje 6 resp. 8 týždňov pred termínom pôrodu, na túto môže (kontinuálne) nadviazať rodičovskou dovolenku, ktorá môže trvať do troch rokov veku dieťaťa, alebo do šesť rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Zamestnanec nemusí na rodičovskú dovolenku nastúpiť bezprostredne po uplynutí materskej dovolenky, preto rodičovská dovolenka začína vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný umožniť matke alebo otcovi dieťaťa, ktorí riadne požiadali o nástup na rodičovskú dovolenku, využiť túto formu starostlivosti o dieťa.

Po narodení dieťaťa je tiež potrebné doručiť zamestnávateľovi kópiu rodného listu dieťaťa.

Podrobnejšie jednotlivé povinnosti v súvislosti so zamestnaním nájdete rozobraté v článku Zamestnanie v čase tehotenstva alebo materstva a rodičovstva.

2. Rodný list dieťaťa

Rodný list maloletého dieťaťa vybavuje rodič na matrike. Okrem Hlásenia o narodení dieťaťa, ktoré priamo na matriku zasiela pôrodnica, je potrebné priniesť niekoľko dokladov, resp. dokumentov: 1. Vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané oboma rodičmi (ak nebolo podpísané v pôrodnici) 2. Sobášny list (ak ste zosobášený), právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak ste rozvedený), a 3. občianske preukazy oboch rodičov.

Prvé vydanie rodného listu je bezplatné. S originálom rodného listu následne budete vybavovať ďalšie záležitosti, ako je návšteva pediatra, vybavenie cestovného dokladu dieťaťa, založenie sporiaceho účtu a pod.

Kto môže rodný list dieťaťa na matrike vyzdvihnúť?

●   Vydatá matka

Rodný list vyzdvihne otec dieťaťa (matka podpíše hlásenie o narodení v pôrodnici, osobne prísť nemusí) a predloží sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov.

●   Slobodná matka

Rodný list vyzdvihne matka. Ak chce matka určiť otcovstvo, robí sa tak súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade. Je potrebné, aby sa dostavili obaja rodičia s občianskymi preukazmi.

●   Rozvedená matka

Do 300 dní od právoplatnosti rozvodu - Rodný list vyzdvihne matka. Matka na matrike predloží rozsudok o rozvode, sobášny list, občiansky preukaz. Za otca dieťaťa sa považuje bývalý manžel.

Po 300 dňoch od právoplatnosti rozvodu - Rodný list vyzdvihne matka. Matka na matrike predloží rozsudok o rozvode, sobášny list, občiansky preukaz. Ak chce matka určiť otcovstvo, robí sa tak súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade. Je potrebné, aby sa dostavili obaja rodičia s občianskymi preukazmi

●   Vdova

Do 300 dní od právoplatnosti rozvodu - Rodný list vyzdvihne matka. Matka predloží na matrike úmrtný list manžela a občiansky preukaz. Za otca dieťaťa sa považuje zosnulý manžel.

Po 300 dňoch od právoplatnosti rozvodu - Rodný list vyzdvihne matka. Matka predloží na matrike úmrtný list manžela a občiansky preukaz. Ak chce matka určiť otcovstvo, robí sa tak súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade. Je potrebné, aby sa dostavili obaja rodičia s občianskymi preukazmi.

●   Narodenie dieťaťa v cudzine

Pokiaľ sa maloleté dieťa narodilo v cudzine, za účelom vystavenia slovenského rodného listu je potrebné oznámiť našim úradom narodenie dieťaťa v zahraničí. Narodenie dieťaťa sa zapisuje a rodný list dieťaťu vystavuje Osobitná matrika MV.

Podrobnejšie túto tému nájdete rozobratú v článku Ako vybaviť slovenský rodný list dieťaťu narodenému v zahraničí?

3. Trvalý pobyt dieťaťa

Pre dieťa narodené v SR je začiatkom trvalého pobytu deň narodenia dieťaťa.

Dieťaťu je automaticky zaevidovaný trvalý pobyt matky – rodičia nemusia nič ohlasovať. Tento je možné zmeniť na mestskom, alebo obecnom úrade v mieste bydliska (ohlasovňa pobytu), kde je potrebné nahlásiť dieťa aj v súvislosti s poplatkami za odvoz smetí.

Ak sa dieťa narodí mimo územia Slovenska, miestom jeho trvalého pobytu nie je miesto trvalého pobytu jeho matky. Začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia na ohlasovni, je však nutné ho na ohlasovni prihlásiť. Pokiaľ dieťa nemá pridelené rodné číslo, nie je možné ho prihlásiť na trvalý pobyt.

V nadväznosti na narodenie dieťaťa netreba zabudnúť ani na navýšenie platieb do vodární a elektrární, prípadne oznámiť narodenie dieťaťa prenajímateľovi, pokiaľ ide o rodičov v nájme.

4. Občiansky preukaz a cestovný doklad

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu a žiadosť o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa predkladá rodič dieťaťa, ku ktorej predkladá originál rodného listu dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

Žiadosť sa podáva osobne s dieťaťom (kvôli fotografii) na polícii alebo na klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa.

Podrobnejšie túto tému nájdete rozobratú v článku Občianske preukazy pre deti.

5. Zdravotné poistenie dieťaťa a návšteva pediatra

Odo dňa 1.8.2022 už nie je potrebné prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne. Dieťa je automaticky poistené v zdravotnej poisťovni matky.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre mamičky, bábätko a rodiny s deťmi rôzne benefity, ktoré môžu rodičom pomôcť s kompenzáciou nákladov spojených s narodením dieťaťa (napr. príspevok na plienky, baby plávanie, zapožičanie monitoru dychu a pod.)

Prihlásenie dieťaťa k pediatrovi by sa malo uskutočniť do troch dní od prepustenia z pôrodnice. S pediatrom je možné dohodnúť si termín a aj miesto návštevy (v ambulancii alebo v domácnosti rodiny).

Rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa, u pediatra podpisujú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pre účely ktorej mu nahlasujú rodné číslo dieťaťa a zdravotnú poisťovňu, do ktorej je dieťa prihlásené. Pediater za týmto účelom zväčša od rodičov žiada kópiu rodného listu dieťaťa. Taktiež je na prvú návštevu pediatra potrebné doniesť prepúšťaciu správu z pôrodnice.

6. Príspevky na dieťa

V súvislosti s narodením dieťaťa poskytuje rodičom štát, samospráva resp. zamestnávateľ viacero príspevkov:

  1. Príspevok pri narodení dieťaťa
  2. Prídavky na dieťa
  3. Daňový bonus
  4. Iné príspevky a príplatky
  5. Rodičovský príspevok
  6. Príplatok k prídavku na dieťa
  7. Príspevok na starostlivosť o dieťa
  8. Príspevok na viac súčasne narodených detí

Podrobnejšie túto tému nájdete rozobratú v článku Príspevky pri narodení dieťaťa.