16. máj 2023

Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania

Naša advokátska kancelária sa okrem komplexného právneho poradenstva v rodinnom práve a procesného zastupovania klientov pred súdmi Slovenskej republiky a medzinárodnými inštitúciami aktívne venuje aj prednáškovej a publikačnej činnosti. Naše dlhoročné poznatky z praxe v rodinnoprávnych konaniach sme najnovšie zhrnuli v monografii Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania, ktorej publikáciu zastrešilo vydavateľstvo odbornej právnickej literatúry C.H. Beck.

Monografia ponúka komplexný pohľad na problematiku zisťovania názoru dieťaťa v civilnom konaní. Pozornosť je venovaná teoretickým aj praktickým otázkam hmotnoprávneho a procesnoprávneho rámca právnej úpravy.

Autorka kladie osobitný dôraz na prípravu a priebeh výsluchu dieťaťa pred súdom a predostiera najinovatívnejšie procesné postupy v súvislosti so zisťovaním názoru dieťaťa v súdnom konaní. Samostatný priestor je venovaný problematike ovplyvňovania názoru dieťaťa v kontexte tzv. „syndrómu zavrhnutého rodiča“, ktorý sa za posledné roky začal objavovať v aplikačnej praxi.

Publikácia je obohatená o komparáciu vybraných právnych inštitútov s českou právnou úpravou a relevantnú judikatúru všeobecných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Dielo tiež obsahuje množstvo praktických poznatkov a informácií z advokátskej praxe autorky v oblasti rodinného práva.

Monografia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a študentom práva. Publikáciu však ocenia aj všetci rodičia nachádzajúci sa v procese súdneho konania vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, keďže ponúka odpovede na všetky najčastejšie otázky rodičov a ich detí v súvislosti s vypočutím maloletého pred súdom.

Publikáciu je možné objednať priamo z vydavateľstva C.H. Beck: https://www.beck.sk/nazor-dietata-a-pravny-ramec-ochrany-jeho-zistovania alebo v ktoromkoľvek kníhkupectve Panta rhei: https://www.pantarhei.sk/287758-nazor-dietata-a-pravny-ramec-ochrany-jeho-zistovania-erika-kisova alebo Martinus:

https://www.martinus.sk/?uItem=887733&gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC05I-druIXzV7Oa-dYw4U-6CXPFxoomnDc5THLZgmHb21fXjVs9SuDEaAsN9EALw_wcB