14. jún 2024

Tehotenské a tehotenské štipendium

Tehotenské

Od 1.4.2021 sa zákonom č. 426/2020 zaviedla pre tehotné ženy poistené v Sociálnej poisťovni nová dávka poskytovaná tehotnej žene z nemocenského poistenia - tehotenské. Čo všetko musíte splniť, ako, kedy a koho o dávku požiadať sme pre Vás prehľadne zosumarizovali.

Tehotenské je nemocenská dávka, ktorú upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a vyplácaná Sociálnou poisťovňou.

Podmienky nároku na tehotenské

Nárok na túto dávku má tehotná žena, ktorá:

- je nemocensky poistená, alebo je v ochrannej lehote od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (od 13. týždňa tehotenstva)

- bola nemocensky poistená aspoň 270 dní v posledných 2 rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu

Nárok na tehotenské zaniká dňom ukončenia tehotenstva.

O dávku je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu na formulári, ktorý tehotnej žene vystaví gynekológ. Formulár je možné poisťovni doručiť osobne na pobočku, poštou, alebo elektronicky na tejto adrese: https://eformulare.socpoist.sk/sk/sluzby/podanie-bez-eid?ft=teh. Žiadosť sa nepredkladá zamestnávateľovi.

Výška dávky sa určuje z 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo ich úhrnu.

• Minimálne tehotenské v roku 2024 je 257,30 eur

• Maximálne tehotenské v roku 2024 je 398,80 eur

Na rozdiel od tehotenského štipendia, ktoré sa vypláca od začiatku kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, tehotenské sa premlčuje v 3 ročnej premlčacej dobe, čiže oň môžete požiadať aj spätne.

Ak má žena viac nemocenských poistení, má nárok na tehotenské z každého poistenia. Za účelom uplatnenia je potrebné vypýtať si od gynekológa taký počet vyplnených formulárov, koľko máte nemocenských poistení.

Poberanie tehotenského sa nevylučuje s poberaním príjmu, alebo čerpaním iných dávok.

Tehotenské štipendium

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v SR a nemá nárok na výplatu tehotenského sa priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

• Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne

O tehotenské štipendium môže požiadať tehotná študentka súkromnej, verejnej alebo štátnej vysokej školy, ktorá študuje v dennej, alebo  externej forme štúdia, v bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe, a v  študijnom programe tretieho stupňa.

Žiadosť sa podáva na vysokej škole tehotnej študentky. K žiadosti sa prikladajú obligatórne prílohy - lekárske potvrdenie a potvrdenie Sociálnej poisťovne, že nevznikol nárok na tehotenské. O žiadosti rozhoduje rektor VŠ, resp. dekan fakulty v rámci správneho konania.

VŠ vypláca tehotenské štipendium mesačne najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený uvedená študentkou v žiadosti.

POZOR ! Tehotenské štipendium sa priznáva až od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Tehotenské štipendium sa vypláca aj za mesiace akademických prázdnin.