Všetko o občianskych preukazoch pre deti bez podoby tváre

Občianske preukazy pre deti

Získajte prehľad o občianskych preukazoch bez podoby tváre pre deti do 15 rokov. Čo je občiansky preukaz pre dieťa, na čo slúži, ako ho získať a odpovede na najčastejšie otázky.

V článku Cestovanie s dieťaťom do zahraničia a Cestovanie s dieťaťom do zahraničia 2 sme o.i. rozoberali cestovné doklady dieťaťa - cestovný pas a občiansky preukaz s fotografiou, s ktorým možno v rámci práva voľného pohybu a pobytu občanov EÚ cestovať v rámci členských krajín EÚ a ďalších vybraných krajín. V dnešnom článku prinášame zosumarizované a aktualizované všetky podstatné informácie do tretice k osobným dokladom dieťaťa - občianskemu preukazu bez podoby tváre.

Prečo deti potrebujú občiansky preukaz bez podoby tváre?

Podľa zákona 395/2019 Z. z. budú mať najneskôr do 31. decembra 2024 všetky deti mladšie ako 15 rokov, s trvalým pobytom na Slovensku, občianske preukazy s elektornickým čipom bez podoby tváre.

Tieto detské občianske preukazy vydáva Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb občanovi mladšiemu ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení, alebo pri udelení štátneho občianstva, a občanovi mladšiemu ako 15 rokov, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a to s platnosťou na 15 rokov.

Občiansky preukaz bez podoby tváre ministerstvo zašle občanovi na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky evidovaného v Registri obyvateľov.

Občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý nebude prevzatý v odbernej lehote, sa zašle na príslušný útvar v mieste trvalého pobytu občana, na ktorom si ho občan môže prevziať.

Kedy a ako získam občiansky preukaz bez podoby tváre pre moje dieťa?

O tento detský občiansky preukaz môžete ako zákonný zástupca aj požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, s tým že doklad Vám bude po vyhotovení doručený na adresu trvalého pobytu bez potreby osobne sa poň dostaviť na políciu.

Nakoľko ste sa na nás často obracali s otázkami ohľadom týchto preukazov, kedy ho obdržíte, prečo prišiel len jednému dieťaťu a ďalšiemu nie, s týmito otázkami sme sa za Vás obrátili na príslušné orgány a prinášame Vám ich odpovede:

Podľa informácii od Ministerstva vnútra SR bolo doposiaľ vydaných 818 303 občianskych preukazov bez podoby tváre, koľko z toho bolo vydaných maloletým deťom ministerstvo neeviduje. Vydať a expedovať ešte ministerstvu zostáva 368 719 preukazov.

Podľa informácii sprístupnených NCZI ohľadom toho, kedy začnú pre deti fungovať služby štátu v rámci e-Zdravia, pre ktoré sa tieto preukazy vydávajú: “Sprístupnenie elektronickej zdravotnej dokumentácie občanov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nad rámec § 5 ods. 6 zákona 153/2013 Z.z. je možné vykonať na základe súhlasu osoby, a to: potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej knižke postupom podľa odseku 5 pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Nakoľko ide o nový typ občianskych preukazov (občianske preukazy bez podoby tváre - OPT), tak NCZI oslovilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so žiadosťou o vydanie avatarov OPT, ktorých doručenie aktuálne očakávame. Následne budú služby týmito avatarmi otestované na predprodukčnom prostredí.”

Je potrebné uviesť, že za vydanie tohto dokladu sa nehradí správny poplatok a dieťa môže mať de facto dva občianske preukazy - jeden s fotografiou s viacúčelovým využitím, a jeden bez podoby tváre pre účely e-zdravotníctva.

V zmysle stanoviska, Ministerstvo vnútra SR neeviduje štatistiky a nevie sa vyjadriť k tomu, akým mechanizmom sú občianske preukazy deťom vystavované a zasielané (napr. podľa priezviska, veku, pobytu..).

V zmysle vyššie uvedeného sa teda javí, že vystavovanie občianskych preukazov a ich zasielanie deťom prebieha náhodným výberom a musíte naň len vyčkať, alebo si oň požiadať.