Služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva, poskytujeme právne konzultácie a právne zastupovanie pred súdom ako aj pred orgánmi štátnej správy. Prvú konzultáciu, ktorá obsahuje identifikovanie druhu právnej pomocu ako aj informáciu o rozsahu služby a predpokladanej cene služby, poskytuje AK GKG bezplatne.

Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt
Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.

Cenník
služieb

Prvá porada s advokátom AK GKG, počas ktorej klient predostrie svoje požiadavky a svoj právny problém, a pri ktorej sa dohodne ďalšia spolupráca, je v advokátskej kancelárii poskytovaná bezplatne.

Odmena advokáta AK GKG je vždy vopred stanovená na základe vzájomnej dohody medzi advokátom. V opačnom prípade sa na určenie odmeny advokáta použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Advokát má popri nároku na odmenu nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Advokátska kancelária GKG ponúka svojim klientom nasledovné druhy zmluvnej odmeny:

Hodinovú alebo paušálnu odmenu za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí Podielovú odmenu určenú vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý. Tarifnú odmenu určenú podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

V prípade bližších otázok týkajúcich sa ceny za poskytované právne služby našou advokátskou kanceláriou, alebo v prípade konkrétnej požiadavky na cenu, kontaktujte advokátsku kanceláriu.