14. marec 2023

Rozvod s maloletými deťmi a dočasná úprava vzťahov medzi rodičmi

Rozvod manželstva alebo rozchod partnerov znamená takmer pre každého človeka jedno z najťažších životných rozhodnutí spojených s citovou stratou a s bolesťou. V prípade, že zo vzťahu navyše pochádzajú maloleté deti, rozpad rodiny sa nepochybne dotkne veľmi citeľne aj ich života. Spravidla pre nich znamená rozpad domova a stratu milovaného rodiča.

I keď každý z nás si aspoň raz povedal: „Mne sa nič také nemôže stať“, alebo „Ak sa budeme rozvádzať urobíme to kultivovane a určite do toho nebudeme zaťahovať deti“, často býva pravdou pravý opak. Vyústenie dlhodobých konfliktov medzi rodičmi, neodkomunikované problémy, citové ochladnutie, pracovná vyťaženosť alebo neprekonateľné rozdiely vo výchove či chode spoločnej domácnosti má často spoločné riešenie – odchod zo spoločnej domácnosti a následný rozvod. Uprostred vojny rodičov plných nenávisti, krivdy a pocitu ublíženia či rezignácie sa ocitá bezmocné maloleté dieťa.

Niektorí vedome, no mnohí rodičia „z nedbanlivosti“ zaťahujú svoje dieťa do vzájomných partnerských sporov neuvedomujúc si, do akej pozície svojho potomka stavajú a koľko mu tým spôsobia bolesti. Začnú sa zaujímať, čo si o tom myslí, chcú vedieť čo povedal druhý rodič a dieťaťu

neostáva nič iné len kľučkovať medzi rodičmi a dávať si pozor na to, čo povie, aby bolo k obom milujúcim rodičom nestranné.

Krajné riešenie – rozvod

Pokiaľ ste sa rozhodli, že naozaj nechcete ďalej zotrvávať v nefunkčnom manželstve a Vaše vzťahy sú natoľko narušené a trvalo rozvrátené, že nie je možnosť obnovenia manželského spolužitia, jednou z možností definitívneho skončenia vzťahu je podať návrh na rozvod manželstva na príslušný súd.

V zmysle ustanovenia § 24 zákona o rodine je konanie o rozvode manželstva obligatórne spojené s úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

V rozhodnutí, ktorým súd rozvedie manželstvo zároveň určí do koho starostlivosti sa maloleté dieťa zveruje, pričom rozhodnutie možno nahradiť aj dohodou rodičov, ktorú schváli súd.

V súvislosti s rozpadom manželstva však často vystanú otázky, ktorých riešenie nepočká až do právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva. V prípade, že rodičia nevedia dospieť ku konsenzu, kto bude zabezpečovať starostlivosť o maloleté dieťa, prípadne začne medzi rodičmi či tretími osobami (nový partner, starí rodičia..) dochádzať ku konfliktným situáciám ohrozujúcim psychický či fyzický vývin maloletého dieťaťa je vhodné a účelné požiadať súd o dočasnú úpravu pomerov medzi rodičmi a dieťaťom súd – návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia. Podľa ustanovenia § 325 ods. 1 Civilného sporového poriadku môže súd nariadiť neodkladné opatrenie, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

O návrhu súd rozhodne najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. Neodkladným opatrením možno riešiť rozmanité situácie ako napríklad úpravu styku rodiča s dieťaťom, ak druhý rodič stretávanie neumožňuje; úpravu výživného v nevyhnutnom rozsahu, ak rodič na dieťa odmieta prispievať; zákaz styku rodičovi, ak dieťa týra a podobne. Vzhľadom k tomu, že neodkladné opatrenie je vykonateľné doručením, ide o okamžité riešenie situácie za pomoci priamej ingerencie súdu. Nemusíte tak v extrémne náročných a dieťa ohrozujúcich situáciách vystavovať riziku a čakať do rozhodnutia vo veci samej.

Pokiaľ máte podobný problém, naša advokátska kancelária Vám pripraví návrh na rozvod manželstva, rodičovskú dohodu alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a rada Vám poskytne komplexné práve poradenstvo v rodinnoprávnej veci.