23. marec 2023

Určenie a zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Rozvod manželstva je nesmierne citlivou témou, väčšina z nás ho prežíva s nadmernými ťažkosťami a útrapami, pričom práve v okamihu kedy si potrebujeme oddýchnuť a celkovú situáciu postupne spracovať objavia sa nečakané otázky. V koho starostlivosti budú naše spoločné deti? Bude mi otec/matka maloletých detí prispievať na ich výživu? Akým spôsobom si prerozdelíme spoločné povinnosti? Stačí sa len ústne dohodnúť, resp. aké následky by to pre nás mohlo mať?

Rodičom vyplýva priamo zo zákona povinnosť podieľať sa na výžive vlastných detí a to až do času, kedy sa deti nie sú schopné živiť samé. V prípade rozvodu manželstva alebo odchodu partnera zo spoločnej domácnosti je preto nevyhnutné vzniknutú situáciu riešiť okamžite a obrátiť sa na súd s návrhom na určenie výživného. Samostatné vyživovacie právo nepodlieha premlčaniu a určené výživné sa platí vždy v pravidelne opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné na účet oprávneného rodiča (teda toho rodiča, v koho starostlivosti sa dieťa nachádza) mesiac vopred.

Akým spôsobom si môžem upraviť výživné na dieťa?

na základe súdneho rozhodnutia alebo

na základe rodičovskej dohody.

V prvom rade upriamujeme pozornosť nato, že každá rodičovská dohoda podlieha schváleniu súdom teda, ak sa medzi sebou len ústne dohodnete napríklad na tom, že Vám otec/matka dieťaťa bude hradiť vyššiu sumu aká bola určená súdnym rozhodnutím alebo sa rozhodnete si výživné upraviť mimosúdne bez následného schválenia súdom, takúto povinnosť nebude možné dodatočne od povinného rodiča vymáhať, keďže nebudete disponovať súdnym rozhodnutím.

Akú výšku výživného môžem na dieťa požadovať?

Súd pri určení výšky výživného vychádza v zmysle zákona o rodine zo všeobecných kritérií, kedy prihliada jednak na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa a jednak na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, pričom povinným rodičom je ten rodič v koho starostlivosti sa dieťa nenachádza. Pri určovaní rozsahu vyživovacej povinnosti sa vychádza zo skutočností, ktoré platia v čase rozhodovania, pričom nie je možné započítať vzájomné pohľadávky rodičov, keďže toto zákon explicitne vylučuje. Súd pri určení výšky výživného taktiež prihliada na to či sa jeden z rodičov zámerne nezbavuje majetku, resp. či povinný rodič bez relevantného dôvodu nezmení zamestnanie v čoho dôsledku bude jeho mesačný príjem neporovnateľne nižší aký mal doposiaľ. Obaja rodičia by mali pamätať, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov.

Na aké výdavky na dieťa bude súd v konaní prihliadať?

Súd pri určení výživného prihliada nielen na náklady na stravu, zdravotnú starostlivosť o dieťa a bývanie, ale aj na náklady na školu, oblečenie, hygienické potreby, krúžky, hračky, kultúrne podujatia dieťaťa a pod.. Za predpokladu, že sa dieťa venuje určitému športu alebo umeleckej činnosti, súd zohľadní aj takéto náklady v sume výživného.

Aká je minimálna výška výživného?

Minimálna výška výživného na maloleté dieťa je 30% životného minima, ktoré sa určuje pre každý rok samostatne.

Môžem žiadať o zvýšenie výživného na dieťa?

Vekom dieťaťa sa pochopiteľne zvyšujú aj jeho náklady. Dieťa má iné potreby vo veku dvoch rokov, iné potreby na prvom stupni a úplne iné potreby v adolescentnom veku. Čím je dieťa staršie, tým vyššie výdavky sú spojené so starostlivosťou o jeho osobu a v takomto prípade, ak zistíte, že Vám súčasná výška výživného už naďalej nepostačujete máte možnosť podať na súd Návrh na zvýšenie výživného.

Pokiaľ máte podobný problém, naša advokátska kancelária Vám pripraví návrh na rozvod manželstva, rodičovskú dohodu alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a rada Vám poskytne komplexné práve poradenstvo v rodinnoprávnej veci.