1. máj 2023

Vymáhanie výživného zo zahraničia: krok za krokom

V jednom z predchádzajúcich článkov sme sa venovali problematike vzniku a zániku vyživovacej povinnosti ako aj otázke určenia a zvýšenia výživného na maloleté deti. Čo však robiť v prípade, keď sa povinný rodič, ktorý neplatí dobrovoľne výživné zdržiava v zahraničí? Na túto otázku ako aj na problémy s tým súvisiace Vám poskytneme odpoveď v tomto článku.

Predtým ako začnete vymáhať výživné od rodiča zdržiavajúceho sa v zahraničí, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do svojej osobnej starostlivosti je potrebné, aby bolo výživné určené právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, v ktorom je povinný rodič zaviazaný platiť výživné v presne stanovenej výške a vo vopred stanovených termínoch. Ďalšou podmienkou je skutočnosť, že povinný rodič si dobrovoľne neplní túto súdom určenú povinnosť resp. si ju plní nepravidelne. Poslednou podmienkou, ktorá uľahčuje vymáhanie výživného zo zahraničia, je znalosť krajiny pobytu povinného rodiča.

Kam sa obrátiť pri vymáhaní výživného zo zahraničia?

V prípade, že sa rozhodnete vymáhať výživné zo zahraničia, teda z krajiny EÚ alebo krajiny, ktorá pristúpila k medzinárodným dohovorom, na základe ktorých je vymáhanie výživného možné, prípadne z krajiny s ktorou SR uzavrela vzájomnosť, treba kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „CIPC“).

Kto môže požiadať CIPC o pomoc?

V prvom rade je to rodič, ktorý má maloleté dieťa zverené do svojej osobnej starostlivosti, teda rodič, ktorý sa o dieťa reálne stará. V prípade, že dieťa dovŕšilo 18 rokov, je potrebné, aby o pomoc pri vymáhaní výživného požiadalo samotné dieťa.

Od koho možno vymáhať výživné?

Od rodiča, ktorý má rozhodnutím súdu určenú vyživovaciu povinnosť, ktorú dobrovoľne neplní a žije v zahraničí.

Ako postupuje CIPC pri vymáhaní výživného?

Po vyplnení a odovzdaní žiadosti o vymáhanie výživného zo zahraničia, ktorá je dostupná priamo v CIPC, resp. na internetovej stránke, a doložení potrebných dokladov vypracuje CIPC návrh na výkon súdneho rozhodnutia v zahraničí a zabezpečí celý proces vymáhania ako aj prevod platieb vymoženého výživného. V prípade, že poznáte len krajinu pobytu povinného rodiča, CIPC môže požiadať príslušný zahraničný orgán o spoluprácu pri zisťovaní konkrétnej adresy povinného rodiča. V súvislosti s vymáhaním výživného zo zahraničia je možné požiadať CIPC aj o pomoc pri podávaní žiadosti o priznanie náhradného výživného, ktorú je následne potrebné doručiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo v prípade, ak neviete, v ktorej krajine sa povinný rodič nachádza?

V situácií, keď neviete uviesť ani krajinu, v ktorej sa povinný rodič zdržiava je vhodným riešením podať príslušným orgánom trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. Takéto oznámenie môžete podať na Polícií SR alebo na okresnej prokuratúre v mieste bydliska, ak povinný rodič najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní rozhodnutím súdu určenú vyživovaciu povinnosť v celej výške, pričom nie je nevyhnutné, aby tieto mesiace nasledovali za sebou. Na základe potvrdenia o podaní trestného oznámenia môže CIPC požiadať Národnú ústredňu INTERPOL-u o súčinnosť pri pátraní po pobyte povinného rodiča.

Pokiaľ riešite podobný problém, naša advokátska kancelária Vám rada pomôže pri príprave relevantných dokumentov na podanie žiadosti o vymáhanie výživného zo zahraničia či podaní trestného oznámenia pre zanedbanie povinnej výživy a v prípade, ak nie je vyživovacia povinnosť druhého rodiča určená rozhodnutím súdu pripraví aj návrh na určenie výživného, prípadne rodičovskú dohodu alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a rada Vám poskytne komplexné právne poradenstvo v rodinnoprávnej veci.