Jazykové znalosti:

slovenský, nemecký

Mgr. Eva Garová

Mgr. Eva Garová študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú úspešne ukončila v roku 2000. Po ukončení štúdia pracovala ako advokátska koncipientka v bratislavskej advokátskej kancelárii, v ktorej nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti pozemkového práva, občianskeho a obchodného práva, pričom sa venovala najmä sporovej agende a zastupovaniu klientov v rámci súdnych konaní. V roku 2004 úspešne zložila advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod registračným číslom 4704.

Vo svojej právnickej praxi sa špecializuje najmä na občianske právo, pozemkové právo, rodinné právo, z toho najmä na ochranu osobnosti a nároky zo zodpovednosti za škodu, ale aj na obchodné právo, pričom jej doménou je zmenkové právo. V predmetných oblastiach má bohaté skúsenosti aj v sporovej agende.