JUDr. Erika Hlinková

JUDr. Erika Hlinková sa narodila v Banskej Bystrici. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj rigorózne konanie. Od roku 2016 pôsobí v advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Garu, kde absolvovala svoju koncipientsku prax. Venuje sa predovšetkým ochrane práv dieťaťa, manželskému a rozvodovému právu, medzinárodným únosom detí a ďalším mimosporovým konaniam v rodinnoprávnych a statusových veciach. Vo svojej profesnej praxi sa tiež venuje civilnému právu procesnému a zastupovaniu klientov pred súdom predovšetkým v mimosporových veciach. Je členkou Slovenskej advokátskej komory a členkou bratislavskej interdisciplinárnej skupiny uplatňujúcej zásady Cochemského modelu v poručenskej agende. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných konferenciách a vzdelávacích podujatiach predovšetkým z oblasti detskej psychológie a detskej psychiatrie. Je autorkou monografie Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania a ako spoluautorka participuje na odborných článkoch k rodinnoprávnym témam zverejňovaných v prílohe Hospodárskych novín – Právo a spravodlivosť.